A megvalósitáshoz szükséges eszközök és vállalások


A laboratórium felszereltsége:

1 darab, szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező, 36 tanuló egyidejű foglalkoztatására alkalmas laboratóriumi helyiség, amelynek két egyenlő részre történő választása megoldható úgy, hogy mindkét rész azonos infrastrukturális lehetőséget nyújt 18-18 tanuló egyidejű foglalkoztatására;
legalább 18 laboratóriumi asztal;
Minden asztalnál kiépítésre kerül víz-, gáz-, 230 V-os hálózati és törpefeszültségű elektromos csatlakozó, Wifi csatlakozás, megfelelő megvilágítás, legalább egy mosogatásra és vízvételre alkalmas vizesblokk;
a laboratórium termeiben kialakításra kerül elszívó fülke, minden asztalon vákuum kivezetéssel;
saját vízdesztilláló, jégkészítő berendezés és veszélyeshulladék-gyűjtő kialakítása;
a veszélyes hulladék biztonságos tárolásának megoldása;
előkészítő helyiség kialakítása (eszközök tárolására alkalmas szekrények, laboratóriumi tömegmérésére alkalmas helyekkel);
várakozó és öltöző helyiség létrehozása, ahol a laboratóriumot igénybe vevők (legalább 36 fő) várakozhat, kabátjaikat és táskáikat tárolhatja;
a laboratórium személyzetének elhelyezéséhez szükséges tanári szoba, vegyszerraktár megvalósítása;
a két leválasztható helyiség kialakítása informatikai-, valamint támogatott természettudományos oktatást segítő eszközökkel, különösen egy-egy interaktív felülettel, egy-egy notebook-al, digitális kamerával (makro funkcióval), projektorral, tanulói válaszadó rendszerrel és internet hozzáféréssel;
A természettudományos laboratórium megfelelő felszereltsége és szaktanárai révén alkalmas lesz olyan térségi központ szerepének betöltésére, amely helyet ad emelt szintű természettudományos érettségi előkészítők és természettudományos érettségi vizsgák hivatalos lebonyolítására.

Vállalások
A projekt keretében létrejövő laboratórium működtetése és felszerelése hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új, interaktív szemléltető eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal.
A projekt keretében létrejövő laboratórium szakszerű működéséért felelős laborvezető foglalkoztatása.
A kötelező két fő helyett több szaktanár foglalkoztatása, akik a laboratóriumban zajló foglalkozásokat tervezik és vezetik biológia, fizika, kémia, természetföldrajz, természetismeret tantárgyakhoz kapcsolódóan.
Egy szakképzett laboránst foglalkoztatása.
A laboratóriumi szaktanárok felkészíttetése a természettudományos laboratórium működtetésére olyan szaktárgyi 90-120 órás képzők-képzése formájában, amely egyben felkészíti őket más, adott szakos tanárok 30 órás továbbképzésére is a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használata mellett.
A pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló középiskola természettudományos tanárai és a kötelezően bevont nevelési-oktatási intézmények adott szakos tanárai közül a projekt keretében 38 főt felkészít a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára.
A laboránsok felkészíttetése képzés keretében a természettudományos laboratórium működtetésére.
11 alapfokú nevelési-oktatási intézménnyel rendelkezésre állnak az együttműködési megállapodások, amely megállapodásban rögzített létszámmal és gyakorisággal használják majd a laboratóriumot az intézmények.
Egy szaktanári segédlet elkészíttetése, amely a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza évfolyamonként 40 tanórányi lefedettséggel, valamint az emelt szintű érettségi összes kísérletével.
Tanulói munkafüzetek kifejlesztetése.
A laboratórium jobb kihasználása érdekében a délutánra tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló vagy a közép és emeltszintű természettudományos érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozások rendjének kidolgoztatása.
A laboratóriumi foglalkozásokról napló vezetése (laboratóriumi napló).
A projekt során megvalósításra kerülő szemléltető, bemutató tanórák, foglalkozások, kísérletek elektronikus dokumentálása.
A beruházás helyszínéül szolgáló intézmény valamint a természettudományos laboratóriumok szakmai tevékenységét összefogó Öveges-program honlapján, a projekt időtartama alatt a tanév rendjéhez igazodóan, a szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérlet, demonstráció digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé tétele.
A projekt keretében kialakítandó közoktatási természettudományos oktatást támogató szakmai együttműködések kialakítása érdekében kapcsolatfelvétel a TÁMOP-3.1.3-10/2 projektnek azzal a nyertesével, amely a pályázó régiójában található, és annak egyetértése esetén és bevonásával dokumentált szakmai nap tartása.
A természettudományos laboratórium vezetője szakmailag együttműködik a többi nyertes pályázóval a párhuzamos fejlesztések elkerülése és az egyenetlen szakmai színvonal kiküszöbölése érdekében.
Valamennyi jelen konstrukció keretében támogatott Kedvezményezett meghívásával szakmai disszeminációs műhelykonferencia szervezése saját, a projekt révén létrehozott laboratóriumban.